Download

File Information

Share/Embed Options

File Stats

Asamatullah – Playlist Asamatullah – Playlist

Share/Embed Options

btn_download_new

Your download will start momentarily. If it doesn't, click here to try again.

Folder File List:

band mey kra qaide mey.mp3
commander zali khan dar r…
da deen da madrase na raw…
deir deir da khair we.mp3
kamen k intezar intezar m…
har zara suraie suraie.mp3
khpal saroona sara wolaga…
maidan may darna.mp3
margaroo mey pa sangar k….
shaheedan yada vam.mp3
watan sur oor day.mp3